Wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid vanaf 2013

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 november 2012 een wet gestemd met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn 2010/45/EU die de regels inzake facturatie wijzigt vanaf 1 januari 2013. De Belgische wetgever heeft hierbij een wijziging in de regels voor BTW opeisbaarheid doorgevoerd.

Huidige regels voor BTW opeisbaarheid

Tot op heden was de BTW opeisbaar op het ogenblik waarop een factuur aangemaakt werd (factuurdatum).

Nieuwe regels voor BTW opeisbaarheid

Vanaf 1 januari 2013 gelden er echter andere regels. De BTW zal voortaan slechts opeisbaar zijn als aan een van volgende twee condities is voldaan:

  • De levering van de goederen of van de diensten is voltooid.
  • De betaling is voltooid. Met andere woorden, de datum van de factuur heeft geen invloed meer op de BTW aangifte. Het is de lever- of betaaldatum die telt. Hetzelfde geldt ook voor voorschotfacturen, waarvoor de BTW slechts opeisbaar wordt als de voorschotfactuur betaald is.

Aanpassingen KashExpert

Omwille van het laattijdig invoeren van de wet en omwille van onduidelijkheid en praktische problemen die voortvloeien uit de wet (zowel voor bedrijven als voor boekhoudsoftware leveranciers), heeft de BTW administratie voorzien in een overgangsregeling van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 (zie beslissing ET 123.563 van 19 december 2012) waarin het oude ofwel het nieuwe systeem kan toegepast worden. Aangezien het dus voorlopig nog onduidelijk is hoe de wet er uiteindelijk zal uitzien en wat de impact op de boekhouding zal zijn, hebben wij voor KashExpert beslist om de BTW aangifte te blijven doen volgens het oude systeem, dus gebaseerd op de factuurdatum, en niet op de lever- of betaaldatum. Er zal wel een veld bijkomen voor facturen om de leverdatum in te geven, dat dus vanaf 2013 verplicht op de factuur moet komen.